• Rzeczoznawca
 • Pośrednik
 • Developer
 • Jednostka Samorządu Terytorialnego
 • Uczelnia / Firma szkoleniowa
 • Media

Regulamin

Regulamin portalu birn.pl - obowiązuje od 1 września 2021 roku

 

Spis treści:

 1. Definicje
 2. Postanowienia Ogólne
 3. Konto
 4. Zasady publikacji informacji w ramach Pakietów
 5. Usługi Odpłatne
 6. Płatności
 7. Bezprawne i niezgodne z Regulaminem działania Użytkowników
 8. Postępowanie reklamacyjne
 9. Skarga
 10. Postanowienia końcowe

 

1. Definicje

 

1.1. Abonament – opłacone „z góry" prawo do korzystania z określonych usług w ramach Serwisu opisanych w Regulaminie, wykupione przez Użytkownika na pewien okres określony w Cenniku (np. 1 rok, 2 lata). Po upływie wskazanego czasu abonament wygasa, może być przedłużony na kolejny wybrany przez Użytkownika okres.
1.2. Biuro Informacji o Rynku Nieruchomości (BIRN) – właściciel portalu internetowego birn.pl – NIP: 7343241089, kontakt ul. Jana Sobieskiego 15/2 05-800 Pruszków, www.birn.pl/kontakt lub za pomocą innych wskazanych w Serwisie kanałów komunikacji.
1.3. Cennik - zestawienie ustalanych przez BIRN opłat za usługi świadczone w ramach Serwisu, dostępny na www.birn.pl.
1.4. Dzień – oznacza następujące kolejno po sobie 24 godziny.
1.5. Gość – osoba fizyczna korzystająca z Serwisu, nieposiadająca Konta lub do niego niezalogowana.
1.6. Kategoria – kategoria wyszukiwania podmiotu w Serwisie (np. Rzeczoznawca Majątkowy, Pośrednik, Deweloper, Jednostka Samorządu Terytorialnego i in.) mieszkania na sprzedaż) do której przypisane jest Ogłoszenie - Wizytówka.
1.7. Konto – zbiór danych powiązanych z danym Użytkownikiem, obejmujący informacje o jego aktywności w Serwisie, w tym informacje podawane przez Użytkownika w Serwisie. Zasady dotyczące Konta zostały określone w punkcie 3 Regulaminu.
1.8. Pakiet – jeden z pakietów: Wizytówka Basic, Wizytówka Premium, z których każdy zawiera odmienne funkcjonalności i usługi dodatkowe dostępne w ramach Serwisu.
1.9. Partner - osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową oraz przedsiębiorca, który prowadzi na terenie Rzeczpospolitej Polskiej działalność gospodarczą i współpracuje z BIRN na zasadach określonych w umowie zawartej z Partnerem w celu m.in. pozycjonowania, afiliacji, promocji usług w Serwisie jak i w mediach społecznościowych.
1.10. Regulamin – niniejszy Regulamin wraz z załącznikami, określający zasady korzystania z Serwisu. Aktualna wersja Regulaminu jest dostępna na stronie Serwisu w każdym czasie, w formie umożliwiającej jej pobranie, zapisanie na dysku twardym urządzenia lub wydruk.
1.11. Rejestracja – proces utworzenia przez Użytkownika Konta, po podaniu danych Użytkownika i akceptacji Regulaminu.
1.12. Serwis - prowadzona przez Biuro Informacji o Rynku Nieruchomości internetowa platforma online dostępna w domenie birn.pl.
1.13. Usługi Odpłatne – odpłatne usługi świadczone przez BIRN w ramach Serwisu na rzecz Użytkownika, obejmujące m.in.: Pakiet Wizytówka Premium.
1.14. Użytkownik — osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową oraz przedsiębiorca, który prowadzi na terenie Rzeczpospolitej Polskiej działalność gospodarczą i korzysta z usług BIRN w ramach Serwisu, w związku ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową.


2. Postanowienia Ogólne

 

2.1. Warunki korzystania z Serwisu przez Użytkowników, w tym zasady Rejestracji, nabywania Usług Odpłatnych, a także kwestie dotyczące płatności i postępowania reklamacyjnego określa Regulamin.
2.2. Goście mogą korzystać z funkcji Serwisu w niepełnym zakresie, tj. przeglądać zawartość Serwisu, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, z poszanowaniem przepisów prawa i zasad uczciwości.
2.3. Treści publikowane w Serwisie, w tym w szczególności posty, raporty, Wizytówka Basic, Wizytówka Premium, niezależnie od ich formy, tj. materiały tekstowe, graficzne oraz wideo, są przedmiotem ochrony praw własności intelektualnej, w tym prawa autorskiego oraz praw własności przemysłowej, BIRN, Użytkowników lub osób trzecich. Zabrania się w szczególności:
a) jakiegokolwiek wykorzystywania tych treści bez pisemnej zgody uprawnionych;
b) jakiegokolwiek agregowania i przetwarzania danych oraz innych informacji dostępnych w Serwisie w celu ich dalszego udostępniania osobom trzecim w ramach innych serwisów internetowych jak i poza Internetem;
c) wykorzystywania oznaczeń Serwisu oraz BIRN, w tym charakterystycznych elementów grafiki bez zgody BIRN.
2.4. Z zastrzeżeniem licencji udzielonej przez Użytkownika na rzecz BIRN zgodnie z punktem 4.3. Regulaminu, żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie stanowi udzielenia zgody na wykorzystywanie praw BIRN lub praw osób trzecich, o których mowa w punkcie 2.2 Regulaminu ani też nie powinno być interpretowane jako zrzeczenie się tych praw.
2.5. BIRN nie jest stroną umów zawieranych pomiędzy Użytkownikami i Gośćmi.
2.6. W ramach Serwisu możliwe jest w szczególności:
a) przeglądanie zawartości Serwisu;
b) korzystanie z Konta i powiązanych funkcjonalności;
2.7. Usługi przeglądania zawartości Serwisu i usługi Konta są świadczone bezpłatnie. Pozostałe usługi świadczone są odpłatnie.
2.8. Do korzystania z Serwisu w pełnym zakresie wymagane jest posiadanie urządzenia połączonego z siecią Internet, spełniającego poniższe wymogi:
a) aktywne połączenie z Internetem pozwalające na obustronną komunikację przez protokół HTTPS;
b) prawidłowo zainstalowaną i skonfigurowaną, aktualną przeglądarkę internetową obsługującą standard HTML5 oraz technologię kaskadowych arkuszy stylów (CSS3), np. Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Microsoft Edge, Safari. Przeglądarki internetowe powinny pracować w rozdzielczości ekranu nie mniejszej niż 1024x768 pikseli;
c) włączoną obsługę JavaScript oraz plików cookies (zwykle domyślnie włączone w przeglądarce);
d) w przypadku urządzeń mobilnych: oryginalny system Android w wersji nie mniej niż 5.0 lub oryginalny system iOS w wersji nie mniej niż 10.0. Serwis może nie wyświetlać się poprawnie na telewizorach, telefonach Blackberry oraz telefonach z systemem Windows.
2.9. BIRN dołoży należytych starań, aby zapewnić nieprzerwane działanie Serwisu. Dążąc do zapewnienia wysokiej jakości usług oraz sprawności funkcjonowania Serwisu, BIRN ma prawo do dokonywania przerw w funkcjonowaniu Serwisu, przy czym przerwy techniczne mogą być dokonywane w godzinach nocnych (22.00-6.00), w czasie których określone funkcjonalności Serwisu i świadczone usługi mogą być ograniczone lub niedostępne.


3. Konto


3.1. W celu uzyskania pełnej funkcjonalności Serwisu Gość powinien dokonać Rejestracji Konta i korzystać z Serwisu jako zalogowany Użytkownik.
3.2. Konto daje Użytkownikowi m. in. możliwość publikowania i zarządzania opublikowanymi informacjami w ramach Pakietu.
3.3. Do utworzenie Konta w imieniu osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną oraz dokonywania wszelkich czynności w ramach Serwisu uprawniona jest jedynie osoba umocowana do działania w tym zakresie w imieniu tych podmiotów.
3.4. Osoba działająca w ramach Serwisu w imieniu i na rzecz Użytkownika musi być należycie upoważniona do działania i dokonywania w ramach Serwisu wszelkich czynności w imieniu i na rzecz takiego Użytkownika. BIRN zastrzega sobie prawo do dokonania dodatkowej weryfikacji takiej osoby poprzez żądanie dokumentu potwierdzającego umocowanie do działania w imieniu Użytkownika.
3.5. Użytkownik może posiadać tylko jedno Konto w Serwisie w danej Kategorii. W przypadku gdy np. Rzeczoznawca Majątkowy jest również Pośrednikiem w Obrocie Nieruchomościami lub Geodetą wówczas może Zarejestrować i prowadzić osobne Konta lub też może wybrać główną Kategorię po której będzie następowało wyszukiwanie w Serwisie a w treści Wizytówki Premium umieścić informacje o dodatkowych usługach.
3.6. Z uwagi na charakter Serwisu i budowanie wiarygodności przedstawianych danych wymagane jest podanie numeru uprawnień zawodowych Rzeczoznawcy Majątkowego podczas Rejestracji.
3.7. Rejestracja Konta wymaga wypełnienia formularza rejestracyjnego dostępnego w Serwisie i podania wymaganych tam danych, w tym adresu e-mail Użytkownika oraz unikalnego hasła oraz zapoznania się z Regulaminem i akceptacji jego postanowień.
3.8. Po wypełnieniu danych wymaganych do Rejestracji, Użytkownik zostanie poinformowany o konieczności aktywacji Konta na adres e-mail wskazany przez Użytkownika.
3.9. Użytkownik może dokonywać modyfikacji w zamieszczonym ogłoszeniu bezpłatnie w ramach Pakietu Wizytówka Basic. Po wykupieniu abonamentu możliwe jest uzupełnienie i modyfikowanie informacji w ramach Pakietu Wizytówka Premium. Po upływie czasu na jaki został opłacony abonament Pakiet powraca do wersji Basic.
3.10. Użytkownik ma obowiązek w procesie Rejestracji oraz w toku korzystania z Serwisu podać dane prawdziwe, poprawne i aktualne i do których wykorzystywania jest uprawniony. Użytkownik zobowiązany jest do aktualizacji danych w razie ich zmiany. BIRN ma prawo do blokady Konta w przypadku, gdy podane dane nie będą spełniały powyższych wymogów, zgodnie z procedurą określoną w punkcie 7 Regulaminu.
3.11. W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Serwisu, ochrony i zapewnienia bezpieczeństwa korzystających z niego osób, BIRN zastrzega sobie prawo do dokonania dodatkowej weryfikacji aktualności i prawdziwości danych podanych przez Użytkownika w tym w Ogłoszeniu oraz żądania potwierdzenia przez Użytkownika jego tożsamości i informacji zawartych w Ogłoszeniu.
3.12. BIRN przetwarza dane osobowe Użytkowników, osób działających w imieniu Użytkowników oraz Gości zgodnie z postanowieniami Polityki Prywatności oraz Polityką dotyczącą Cookies i Podobnych Technologii.


4. Zasady publikacji informacji w ramach Pakietów


4.1. BIRN umożliwia Użytkownikowi publikację informacji w Serwisie poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza w Serwisie.
4.2. Ogłoszenie opublikowane przez Użytkownika w Serwisie jest dostępne dla wszystkich korzystających z Serwisu, zawiera m. in. dane teleadresowe umożliwiające Użytkownikom i Gościom skontaktowanie się z ogłoszeniodawcą.
4.3. Z momentem publikacji Ogłoszenia Użytkownik udziela BIRN niewyłączną, nieograniczoną terytorialnie i nieodpłatną licencję na utrwalanie, zwielokrotnianie i rozpowszechnianie całości lub dowolnego fragmentu informacji, w celu jego wyświetlania w Serwisie oraz innych serwisach, których BIRN jest operatorem, a także u partnerów BIRN za pośrednictwem których prowadzona jest promocja Serwisu, a także w dowolnym miejscu za pośrednictwem sieci Internet, w tym w wyszukiwarkach internetowych (jak np. Google), portalach społecznościowych (np. Facebook). Udzielenie licencji jest konieczne dla pełnego korzystania z Serwisu. Ze względu na specyfikę Internetu BIRN nie ma pełnej kontroli nad rozpowszechnianiem treści publikowanych lub przesyłanych z wykorzystaniem funkcjonalności Serwisu innym Użytkownikom.
4.4. Treść każdego Pakietu powinna spełniać wymogi określone w punkcie 7.1 Regulaminu, być zgodna z prawdą, jednoznaczna i zrozumiała oraz spełniać wymogi techniczne określone przez BIRN. Publikujący informacje zachowuje swobodę określenia treści Wizytówki w granicach prawa i z zachowaniem następujących wymogów:
a) Ogłoszenie sporządzone zostanie w języku polskim, przy czym może być również uzupełnione o wersję w języku obcym;
b) Ogłoszenie nie będzie zawierało słów powszechnie uznanych za wulgarne lub obraźliwe;
c) w treści Wizytówki Premium można zamieszczać elementy takie jak: reklamy, kody QR, treści promocyjne i ogłoszeniowe, adresy stron internetowych oraz innych elementów prowadzących lub zachęcających Użytkowników do przejścia na strony;
d) zabroniona jest manipulacja słowami kluczowymi;
e) możliwa jest publikacja maksymalnie jednego zdjęcia/grafiki Użytkownika lub logo firmy w ramach Pakietu Premium.
4.5. Publikacja informacji w Serwisie dokonywana jest przez Użytkownika poprzez kliknięcie w ikonę „Zamawiam i płacę" lub podobną oraz dokonanie płatności.
4.6. Emisja Ogłoszenia w Serwisie rozpoczyna się w ciągu 1 godziny po zaksięgowaniu płatności na rachunku BIRN i trwa nie dłużej niż do momentu wystąpienia jednej z następujących okoliczności:
a) Użytkownik zrezygnował z Pakietu;
b) emisja Ogłoszenia została chwilowo wstrzymana, w związku z naruszeniami Regulaminu, do czasu skorygowania Ogłoszenia przez Użytkownika;
4.7. W okresie emisji Pakietu Premium w Serwisie, Użytkownik może modyfikować treść Ogłoszenia i jego niektóre parametry oraz usunąć Ogłoszenie.
4.8. BIRN zastrzega sobie prawo do edycji treści informacji w celu poprawy lub uzupełnienia parametrów Ogłoszenia oraz w przypadku niezgodności treści Ogłoszenia z Regulaminem.

 

5. Usługi Odpłatne

 

5.1. Publikacja informacji w Serwisie w wersji rozszerzonej jest możliwa po wykupieniu Pakietu aktywacyjnego – Wizytówka Premium.
5.2. Wysokość Abonamentu określa Cennik.
5.3. Użytkownik może w dowolnym momencie dokonać przedłużenia Abonamentu.
5.4. Użytkownik może dokonać bezpłatnie wznowienia Ogłoszenia, w sytuacji, gdy zostało ono usunięte przez Użytkownika, a od momentu jego udostępniania nie upłynął okres na jaki wykupiono Abonament. Wznowienie oznacza ponowną publikację Ogłoszenia na czas pozostały do upływu okresu, na jaki zostało zakupione Ogłoszenie.
5.5. Rozpoczęcie świadczenia Usługi Odpłatnej nastąpi nie wcześniej niż po zaksięgowaniu płatności z tytułu tej Usługi Odpłatnej w pełnej wysokości na rachunku BIRN.

 

6. Płatności


6.1. Użytkownik będzie informowany w Serwisie, w widoczny sposób, każdorazowo o aktualnej cenie wybieranych Usług Odpłatnych. Wszystkie ceny podawane w Serwisie są cenami brutto (zawierają podatek od towarów i usług, tj. VAT) wyrażonymi w złotych polskich (PLN).
6.2. Płatność za wszystkie Usługi Odpłatne dokonywana jest z góry i jest warunkiem ich aktywowania, które nastąpi nie wcześniej niż po zaksięgowaniu płatności z tytułu Usługi Odpłatnej w pełnej wysokości na rachunku BIRN.
6.3. BIRN wystawi Użytkownikowi fakturę VAT niezależnie od tego czy Użytkownik jest podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) czy nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT).
6.4. Faktury są udostępniane w formie elektronicznej na adres email podany przez Użytkownika podczas Rejestracji lub inny wskazany przez Użytkownika. Akceptacja Regulaminu stanowi jednocześnie akceptację na przesyłanie (udostępnianie) faktur w formie elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (VAT).
6.5. Na żądanie Użytkownika Faktura może być przesłana w tzw. formie papierowej na adres podany przez Użytkownika podczas Rejestracji lub inny wskazany przez Użytkownika z zastrzeżeniem, że żądanie musi nastąpić w terminie do 14 dni od dnia sprzedaży Usługi.
6.6. BIRN na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie udostępnia Użytkownikowi faktury VAT w formie elektronicznej, gwarantując autentyczność pochodzenia, integralność treści i czytelność faktur VAT, w szczególności poprzez zapisanie ich w formacie pliku PDF (Portable Document Format) oraz udostępnienie ich Użytkownikowi za pośrednictwem oficjalnych kanałów komunikacyjnych wskazanych na birn.pl/kontakt.
6.7. Użytkownik otrzymujący faktury VAT przesyłane (udostępniane) w formie elektronicznej zobowiązany jest do ich przechowywania zgodnie z odrębnymi przepisami.
6.8. Usługi płatności realizowane są przez zewnętrznych usługodawców na rzecz Użytkowników, na podstawie odrębnych stosunków prawnych, których BIRN nie jest stroną.
6.9. Użytkownik, wedle swego wyboru, może dokonać płatności z wykorzystaniem jednej z dostępnych w Serwisie metod płatności zgodnie z informacjami podanymi w Koncie.
6.10. Skorzystanie z którejkolwiek z metod płatności udostępnianych w Serwisie, wymagać będzie nawiązania odrębnego stosunku prawnego z dostawcą danej usługi płatniczej i zaakceptowania jego regulaminu. BIRN nie jest stroną takiego stosunku i nie ma możliwości ingerowania w jego treść ani sposób realizacji. W razie jakichkolwiek problemów z płatnością Użytkownik powinien skontaktować się z właściwym operatorem płatniczym celem wyjaśnienia wątpliwości lub zgłoszenia reklamacji. Wyjątkowo oraz w granicach technicznych i organizacyjnych możliwości, BIRN może jednak pomóc Użytkownikowi w wyjaśnieniu problemu, nie mniej jednak BIRN nie przyjmuje na siebie odpowiedzialności za realizację usługi płatniczej przez zewnętrznego usługodawcę.
6.11. Ogłoszenia niezgodne z prawem lub postanowieniami Regulaminu, w szczególności: dodane w niewłaściwej Kategorii, podobne lub ich duplikaty, wielokrotnie powtórzone (o charakterze spamu), uznane za obraźliwe, będące próbą oszustwa, naruszające jakiekolwiek prawa autorskie będą usuwane, a pobrana wcześniej opłata za emisję Ogłoszenia oraz związanych z danym Ogłoszeniem Usług Odpłatnych nie będzie zwracana.
6.12. W przypadku:
a) udzielonych po dokonaniu sprzedaży opustów i obniżek cen, oraz
b) zwracanej nabywcy całości lub części zapłaty otrzymanej przed dokonaniem sprzedaży, jeżeli do niej nie doszło,
c) stwierdzenia pomyłki w kwocie podatku na fakturze,
BIRN na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie wystawia na rzecz Użytkownika fakturę korygującą VAT zmniejszającą.
6.13. Wystawienie faktury korygującej, określonej w punkcie 12, poprzedzone jest przesłaniem przez BIRN informacji o obniżeniu wynagrodzenia lub kwoty VAT. W przypadku gdy taka obniżka jest skutkiem pozytywnie rozpatrzonej reklamacji, informacja ta znajdować będzie się w odpowiedzi BIRN w sprawie reklamacji.
6.14. Informacja o obniżeniu wynagrodzenia lub kwoty VAT, o której mowa w punkcie 12, jest wysyłana pocztą elektroniczną na adres email przypisany do Konta, chyba że Użytkownik zażąda w treści reklamacji przesłania odpowiedzi w sprawie reklamacji, pocztą na adres korespondencyjny wskazany w treści reklamacji. W takiej sytuacji informacja ta oprócz wysłania jej pocztą elektroniczną wysyłana jest też w formie papierowej.
6.15. Przesłanie informacji o obniżeniu wynagrodzenia lub kwoty VAT, o której mowa w punkcie 12, nie wymaga akceptacji i oznacza spełnienie warunków tego obniżenia.

 

7. Bezprawne i niezgodne z Regulaminem działania Użytkowników

 

7.1. Użytkownik uprawniony jest do korzystania z Serwisu zgodnie z jego przeznaczeniem, w granicach prawa i dobrych obyczajów obowiązujących społeczeństwo informacyjne, z poszanowaniem praw i dóbr innych osób. W szczególności, Użytkownik zobowiązuje się do:
a) niepodejmowania działań, które mogłyby zakłócić prawidłowe funkcjonowanie Serwisu, w tym do nieingerowania w zawartość Serwisu, Konta lub Kont innych Użytkowników, czy też w elementy informatyczne Serwisu;
b) niepodejmowania działań bezprawnych, w tym przesyłania lub publikowania z wykorzystaniem funkcjonalności Serwisu treści naruszających przepisy prawa, dobra osobiste, treści zawierających lub rozpowszechniających pornografię dziecięcą lub treści terrorystycznych i naruszających cudze prawa własności intelektualnej, a także treści o charakterze dyskryminującym lub rasistowskim;
c) niewprowadzania osób korzystających z Serwisu oraz BIRN w błąd, np. poprzez podawanie nieprawdziwych informacji dotyczących Podmiotów albo zatajenie istotnych informacji;
d) powstrzymywania się od działania w złej wierze, od nadużywania funkcjonalności Serwisu, korzystania z Serwisu niezgodnie z jego przeznaczeniem i wbrew Regulaminowi.
7.2. Użytkownik zobowiązany jest przestrzegać obowiązków określonych w punkcie 7.1 Regulaminu na każdym etapie korzystania z Serwisu, w stosunku do każdej oferowanej funkcjonalności, w tym w szczególności w przypadku publikacji Ogłoszeń i przesyłania wiadomości do innych Użytkowników.
7.3. Użytkownik zobowiązany jest przestrzegać obowiązków określonych w punkcie 7.1 Regulaminu na każdym etapie korzystania z Serwisu, w stosunku do każdej oferowanej funkcjonalności, w tym w szczególności w przypadku publikacji Ogłoszeń i przesyłania wiadomości do innych Użytkowników.
7.4. Każda osoba korzystająca z Serwisu ma możliwość zgłoszenia BIRN treści bezprawnych lub sprzecznych z Regulaminem, rozpowszechnianych z wykorzystaniem funkcjonalności Serwisu, za pośrednictwem oficjalnych kanałów komunikacyjnych BIRN. Zgłaszający powinien w miarę możliwości podać dane umożliwiające BIRN dokonanie weryfikacji Zgłoszenia nadużycia, w tym w szczególności szczegółowe wyjaśnienie powodów, dla których uznaje daną treść za bezprawną lub sprzeczną z Regulaminem oraz wedle jego wyboru, danych kontaktowych oraz konkretnego Ogłoszenia lub Ogłoszeń.
7.5. W razie uzyskania wiarygodnej wiadomości (na podstawie zgłoszenia nadużycia lub w inny sposób) o tym, że treść przesyłana czy publikowana z wykorzystaniem funkcjonalności Serwisu ma bezprawny charakter lub narusza postanowienia Regulaminu, BIRN może:
a. podjąć właściwe czynności wyjaśniające, dążąc do ustalenia okoliczności sprawy, działając proporcjonalnie i rozsądnie, w tym przykładowo poprzez kontakt z podmiotem zgłaszającym nadużycie, dostawcą danej treści, właściwym organem lub zewnętrznym doradcą;
b. podjąć czynności wskazane w punkcie 7.5 Regulaminu poniżej co do danej treści, w tym w szczególności co do Ogłoszenia.
7.6. W przypadku gdy treść przesyłana czy publikowana przez Użytkownika z wykorzystaniem funkcjonalności Serwisu ma bezprawny charakter lub narusza postanowienia Regulaminu, BIRN uprawniona jest do:
a) edytowania treści w niezbędnym zakresie;
b) czasowego zawieszenia emisji danej treści do czasu jej skorygowania przez Użytkownika; lub
c) usunięcia treści.
W przypadku czasowego zawieszenia lub usunięcia treści, dana treść nie będzie widoczna ani dostępna dla innych osób korzystających z Serwisu.
7.7. W razie podjęcia działań opisanych w punkcie 7.5 Regulaminu, BIRN poinformuje niezwłocznie Użytkownika w formie wiadomości email, o powodach podjętych działań, ze wskazaniem podstaw decyzji z powołaniem treści Regulaminu. Niniejsze postanowienie nie ma zastosowania w przypadku zawiadomienia właściwego organu publicznego, z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa lub z potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa życia lub zdrowia osób lub państwa, wynika obowiązek nieujawniania informacji, o których mowa w tym punkcie.
7.8. Użytkownik ma możliwość zakwestionowania podjętych przez BIRN działań opisanych w punkcie 7.5. Regulaminu poprzez złożenie sprzeciwu od przekazanej przez BIRN informacji o ingerencji w daną treść. Postanowienia regulujące postępowanie reklamacyjne stosuje się odpowiednio.
7.9. W przypadku uznania sprzeciwu, o którym mowa w punkcie 7.7. Regulaminu za zasadny lub w razie niebudzącego wątpliwości ustania okoliczności uzasadniających bezprawność lub sprzeczność z Regulaminem danej treści:
a) zablokowana treść zostaje przywrócona, poprzez jej udostępnienie w Serwisie;
b) pobrana wcześniej opłata za emisję treści będzie zaliczona na poczet wydłużenia Abonamentu o czas adekwatny do czasu ograniczenia publikacji treści w wyniku podjętych działań związanych ze zgłoszonym nadużyciem.
7.10. W przypadku uznania sprzeciwu, o którym mowa w punkcie 7.7. Regulaminu za bezzasadny lub niewniesienia przez Użytkownika sprzeciwu w terminie 7 dni od pozyskania informacji określonej w punkcie 7.6 Regulaminu:
a) BIRN utrzyma w mocy podjęte zgodnie z punkcie 7.5 Regulaminu działania;
b) jeżeli Ogłoszenie obejmowało Pakiet usług płatnych naliczona zostanie opłata w pełnej wysokości zakupionej.
7.11. W razie naruszenia prawa z wykorzystaniem Serwisu, a także poważnego lub powtarzającego się naruszenia postanowień Regulaminu, w szczególności w razie powtarzających się prób publikowania lub rozpowszechniania nielegalnych treści przez danego Użytkownika lub różnych Użytkowników działających wspólnie i w porozumieniu, w tym z wykorzystaniem różnych Kont, BIRN może, z zachowaniem zasad proporcjonalności i poszanowania wolności obrotu:
a) zawiesić Konto lub Konta tymczasowo lub na stałe, co będzie równoznaczne z wstrzymaniem jego funkcjonalności. Użytkownik, którego Konto zostało zawieszone, traci możliwość aktywnego korzystania z Serwisu.
b) rozwiązać umowę z Użytkownikiem i usunąć Konto ze skutkiem natychmiastowym.
7.12. W przypadku podjęcia działań wskazanych w pkt 7.10. Regulaminu BIRN poinformuje Użytkownika niezwłocznie, w formie wiadomości e-mail, ze wskazaniem, powodów podjętych działaniach ze wskazaniem podstaw decyzji wynikających z treści Regulaminu.
7.13. Jeśli zaistniało uzasadnione podejrzenie, że za pośrednictwem Ogłoszenia lub Konta mogło lub może dojść do działań zagrażających bezpieczeństwu danego Użytkownika lub innych Użytkowników w ramach Serwisu, BIRN uprawniona jest do usunięcia Ogłoszenia, zawieszenia lub usunięcia Konta odpowiednio do wagi naruszenia.
7.14. Dla uniknięcia wątpliwości, wniesienie lub niewniesienie skutecznego sprzeciwu w sytuacji określonej punktem 7.7. Regulaminu pozostaje bez wpływu na prawo Użytkownika do wniesienia reklamacji zgodnie z punktem 8. Regulaminu.

 

8. Postępowanie reklamacyjne

 

8.1. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek nieprawidłowości dotyczących działania Serwisu, w tym poszczególnych usług mających charakter techniczny Użytkownik lub Gość powinien w pierwszej kolejności skontaktować się z BIRN oficjalnym kanałem komunikacyjnym wskazanym na birn.pl/kontakt, podając dane niezbędne do identyfikacji danego problemu.
8.2. BIRN dokłada wszelkich starań, aby świadczone usługi były jak najwyższej jakości. Niezależnie od powyższego Użytkownik ma prawo do nieodpłatnego złożenia reklamacji dotyczącej niewykonania bądź nienależytego wykonania przez BIRN usług świadczonych na podstawie Regulaminu.
8.3. Reklamację można złożyć za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego pod adresem: birn.pl/kontakt lub pisemnie na adres BIRN.
8.4. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię i nazwisko, adres email Użytkownika przypisany do Konta, okoliczności uzasadniające reklamację, a także żądanie Użytkownika związane ze składaną reklamacją.
8.5. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje nie pozwalają na jej rozpoznanie, BIRN zwróci się do Użytkownika o wyjaśnienie ewentualnych wątpliwości lub podanie dodatkowych informacji, o ile będzie to niezbędne dla rozpoznania reklamacji, wskazując precyzyjnie takie wątpliwości lub wymagane informacje.
8.6. BIRN rozpoznaje reklamację w terminie 30 dni od daty jej otrzymania. Odpowiedź BIRN w sprawie reklamacji jest wysyłana pocztą elektroniczną na adres e-mail przypisany do Konta, chyba, że Użytkownik zażąda w treści reklamacji przesłania odpowiedzi pocztą na adres korespondencyjny wskazany w treści reklamacji.

 

9. Skarga

 

9.1. Skarga przysługuje Użytkownikowi i Partnerowi w następujących przypadkach:
a) rzekomego niewywiązywania się przez BIRN z obowiązków wynikających z Regulaminu oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1150 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie propagowania sprawiedliwości i przejrzystości dla użytkowników biznesowych korzystających z usług pośrednictwa internetowego;
b) trudności technologicznych, dotyczących funkcjonowania Serwisu i wpływających na możliwość wykorzystania oferowanych w nim usług przez;
c) podejmowanych przez BIRN środków w ramach Serwisu, które wpływają na sytuację Użytkownika;
d) blokady wybranej treści publikowanej lub przesłanej przez Użytkownika lub blokady Konta Użytkownika zgodnie z punktem 7 Regulaminu.
9.2. Skargę można złożyć za pośrednictwem formularza dostępnego w Serwisie pod adresem www.birn.pl/kontakt lub oficjalnym kanałem komunikacyjnym. Do skargi zgłaszający powinien w miarę możliwości podać dane lub informacje umożliwiające BIRN dokonanie weryfikacji skargi, w tym w szczególności wskazanie Ogłoszenia, wyjaśnienie powodów, dla których uznaje daną treść lub zachowanie za bezprawne lub sprzeczne z Regulaminem oraz wedle jego wyboru, danych kontaktowych.
9.3. Do skargi znajdują odpowiednie zastosowanie postanowienia punktów 8.3.-8.6. Regulaminu.
9.4. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów konsumenckich zgodnie z procedurą Internetowego Rozstrzygania Sporów opracowaną przez Komisję Europejską dostępną na stronie internetowej: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL
9.5. Konsument ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami stron internetowych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
a) http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php
b) http://polubowne.uokik.gov.pl/rejestr,5,pl.html

 

10. Postanowienia końcowe

 

10.1. BIRN ma prawo zmiany Regulaminu z następujących przyczyn:
a) konieczność poprawy bezpieczeństwa Użytkowników;
b) konieczność usprawnienia działania Serwisu, przy czym zmiany dokonywane na tej podstawie nie będą skutkować podwyższeniem lub wprowadzeniem dodatkowych opłat i umożliwią dalsze korzystanie z Serwisu;
c) konieczność przeciwdziałania nadużyciom dokonywanym w związku z korzystaniem z Serwisu;
d) zmiana warunków świadczenia Usług Odpłatnych lub wycofanie określonej Usługi Odpłatnej, przy czym zmiany wprowadzone na tej podstawie nie będą miały wpływu na Usługi Odpłatne wykupione przed wejściem w życie tych zmian;
e) wprowadzenie nowej Usługi Odpłatnej a także wprowadzenie dodatkowych funkcjonalności Serwisu, przy czym korzystanie z takich usług lub funkcjonalności będzie dobrowolne;
f) zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa, która ma bezpośredni wpływ na treść Regulaminu.
10.2. O każdej zmianie Użytkownik zostanie poinformowany poprzez zamieszczenie informacji na stronie Serwisu oraz drogą elektroniczną. W informacjach o zmianach Regulaminu BIRN wskaże podstawę regulaminową wprowadzonej zmiany i opisze jej przyczynę. Wprowadzane przez BIRN zmiany będą w odpowiedniej relacji do zaistniałych przyczyn.
10.3. Zmiany wchodzą w życie w terminie wskazanym przez BIRN, nie krótszym niż 15 dni od poinformowania o zmianie Regulaminu, chyba, że przepisy prawa powszechnie obowiązującego stanowią odmiennie.
10.4. BIRN może wprowadzić zmianę Regulaminu bez zachowania 15-dniowego terminu, o którym mowa powyżej, w tym ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku, gdy:
a. podlega obowiązkowi prawnemu lub regulacyjnemu, na podstawie którego zobowiązana jest do zmiany Regulaminu w sposób, który uniemożliwia jej dotrzymanie wyżej wymienionego 15-dniowego okresu powiadomienia,
b. musi w drodze wyjątku zmienić Regulamin, aby przeciwdziałać nieprzewidzianemu i bezpośredniemu zagrożeniu związanemu z ochroną usług pośrednictwa internetowego, Użytkowników przed oszustwami, złośliwym oprogramowaniem, spamem, naruszeniem danych lub innymi zagrożeniami dla cyberbezpieczeństwa.
10.5. Do Usług Odpłatnych aktywnych przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu stosuje się postanowienia Regulaminu w brzmieniu dotychczasowym.
10.6. W celu rozwoju Serwisu BIRN ma prawo wprowadzenia nowych usług i funkcjonalności, które mogą być poprzedzone testami produktowymi, bez uszczerbku dla nabytych praw Użytkowników.
10.7. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym dla umów pomiędzy Użytkownikiem a BIRN jest prawo polskie. Wybór prawa polskiego nie pozbawia Konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy, na mocy prawa jakie byłoby właściwe w braku wyboru prawa.
10.8. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez BIRN w ramach Serwisu zostaną poddane właściwym sądom powszechnym.

 

UWAGA!
Jeżeli zażądałeś/aś rozpoczęcia świadczenia usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, jesteś zobowiązany/a do zapłaty kwoty proporcjonalnej do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której BIRN otrzymała oświadczenie o odstąpieniu.

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku, gdy wykonaliśmy w pełni usługę za Twoją wyraźną zgodą, o czym zostałeś poinformowany/a przed rozpoczęciem świadczenia.

 

Aktualna wersja regulaminu do pobrania (pdf)

 

Nowości wydawnicze i promocje w Helion.pl - codziennie inna książka 30% taniej!